Luk vinduet

Gymnasial Supplering

GSK er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav.

Der findes 2 former for gymnasial supplering


Undervisningen foregår på gymnasier, hf-kurser, VUC, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

Kurserne er primært komprimerede forløb på 3-12 uger.

Undervisningen foregår om dagen og/eller om aftenen. Der er krav om fuld studieaktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter undervisningen. Skriftlig prøve afholdes dog kun 3 gange om året.

Nogle fag/niveauer tilbydes også som virtuel undervisning.
Se menupunktet UNDERVISNINGSSTEDER

Bemærk! På en lang række videregående uddannelser blev adgangskravene skærpet fra 2008. Tjek altid adgangskravene på www.ug.dk eller spørg hos Studievalg, hvor du også kan få generel information om GS.

Bemærk! Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang.GSK - supplering i enkelte fag

GSK er supplering i enkelte fag og kan indeholde fag fra de fire gymnasiale uddannelser inklusive fag fra valgfagsbekendtgørelsen. Kurserne kan være tilrettelagt som halvårs- og helårsforløb eller som komprimerede forløb i løbet af året - fx sommerkurser. Der er krav om fuld studieaktivitet.

Hvordan bliver jeg optaget
Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.
Du kan optages på et GSK-forløb, hvis du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau, der er krævet, for at du kan søge ind på en bestemt videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GSK-hold, der hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted fortrinsvis i regionen.

Du kan få SU til supplering i følgende fagrække:
Arabisk A
Biologi A, B og C
Dansk A
Engelsk A, B og C
Erhvervsøkonomi C
Fransk A, B og C
Fysik A og B
Græsk A
Historie A og B
Idræt B
International økonomi B
Italiensk A, B og C

Japansk A og B
Kemi A, B og C
Kinesisk A og B
Latin A
Matematik A, B og C
Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
Russisk A og B
Samfundsfag B og C
Samtidshistorie B
Spansk A, B og C
Tysk A og B
Virksomhedsøkonomi B

GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

GIF indeholder to fagpakker: Hum-GIF og Nat-GIF. Du skal vælge én af de to fagpakker.

Hum-GIF består af fagene:
Dansk A, Historie B, Engelsk B, Matematik C og Biologi C.

Nat-GIF består af fagene:
Dansk A, Historie C, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Kemi B.

Undervisningen foregår om dagen. Der er krav om fuld studieaktivitet.
Kurserne varer et år.

Hvordan kommer jeg ind
Som flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang er du berettiget til optagelse på GIF, hvis du gennem supplering i fagpakker ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen.

Der er derudover følgende krav for optagelse:
 • du har opholdstilladelse i Danmark
 • du kan dokumentere, at du behersker dansk (dvs. har bestået dansk trin II/dansk D-niveau på avu eller Studieprøven eller Dansk som andetsprog på avu med mindst karakteren 7 efter 7-trinsskalaen/8 efter 13-skalaen i både mundtlig og skriftlig prøve)
 • du har haft mindst 4 års formel undervisning i engelsk og behersker engelsk på et niveau, der mindst svarer til Folkeskolens Afgangsprøve, og for ansøgere til Mat-GIF: forudsætninger i matematik, der svarer til mindst det gymnasiale B-niveau.

Matematik GIF   timetal á 60 min        Humanistisk GIF   timetal á 60 min
Dansk A 240   Dansk A 240
Engelsk B 135   Engelsk B 135
Historie C 60   Historie B 135
Matematik A 125   Matematik C 125
Fysik B 125   Biologi C 75
Kemi B 60      

GIF tilbydes på Hvidovre Gymnasium & HF og HF & VUC FYN Odense.

For yderligere information og optagelse skal du henvende dig til koordinatorskolen i det område, hvor du ønsker at tilmelde dig.

Ansøgningsfristen er 15. august
Efter denne dato optages på ledige pladser.Økonomi

SU
Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb.

Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU

Deltagerbetaling
På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

OBS!
Deltagerbetalingen er fastsat til 550 kr. pr. fag.

SPS
Du kan søge SPS også til Gymnasial Supplering (GSK og GIF).
Angiv i den elektroniske ansøgning, hvilken skole undervisningen foregår på.
Søg i god tid.

Specielt vedr. sommerkurser GSK: Ansøgning om SPS til en IT-rygsæk på grund af ordblindhed skal afleveres til GS-koordinator senest 15. maj, hvis du ønsker rygsækken fra sommerkursets start. Når først du har IT-rygsækken, kan du selv overflytte bevillingen til den skole, hvor undervisningen foregår.

OBS:
På KVUC er det desværre ikke muligt at søge om SPS til en IT-rygsæk på et sommerkursus.

Ungdomskort og kontantrabat
Reglerne om ungdomskortet kan læses på www.ungdomskort.dk. Klik på linket. Log på mitUngdomskort for at komme videre til siden, hvor du kan bestille ungdomskort. Nedenfor er aftrykt reglerne for kontantrabat på et ungdomskort, hvis du selv har lagt penge ud til rejser, iden du modtager kortet.

Har du købt dit periodekort uden rabat - altså til fuld pris - kan du i særlige tilfælde efterfølgende få rabatten udbetalt kontant bagefter. Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for Uddannelsesstøtte afgør, om du kan få kontantrabat.

Du kan kun få kontantrabat i de tilfælde, hvor du ikke selv er skyld i de forhold, der gør, at du ikke har fået rabatten. Du kan for eksempel ikke få kontantrabat, hvis du ikke har søgt rabat i tide og derfor måtte købe et periodekort uden rabat.

Du kan søge om kontantrabat, hvis du opfylder disse minimumskrav:
 • Du skal have købt dit periodekort til fuld pris, altså uden rabat.
 • Periodekortet skal gælde strækningen mellem din bopæl og din skole.
 • Periodekortet skal gælde for en periode, hvor du har ret til rabat på et ungdomskort.
 • Du skal have søgt om et ungdomskort og du skal søge i god tid
 • Du skal have købt et periodekort, ikke billet eller klippekort.
 • Du skal have købt periodekortet hos et dansk trafikselskab.

Ansøgningsfrist
5. juli for sommerhold
Bemærk! Indsend din ansøgning inden 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid.Optagelse

Du ansøger om optagelse elektronisk via koordinatorskolernes hjemmesider.

Du kan også søge på et særligt skema, som kan hentes her på siden. Skemaet skal du printe ud og udfylde. Derefter skal du sende det til den aktuelle koordinatorskole på én af følgende måder

 1. som brev med posten eller
 2. ved at scanne skemaet og sende det til koordinatorskolens mailadresse som vedhæftet fil

Du kan få vejledning om GS ved at henvende dig til en af GS-koordinatorerne:


Du kan også få vejledning om GS på Studievalgcentrene www.studievalg.dk, på Uddannelsesguiden www.ug.dk eller på e-vejledning www.evejledning.dk.

Optagelsesskemaer
Ønsker du at tilmelde dig ved at udfylde et optagelsesskema, som du sender eller afleverer til den aktuelle koordinator, skal skemaet printes ud, underskrives og sendes sammen med eksamensbeviser m.m.

Hent skema til GSK kurser 2018-2019 til udprintning og udfyldelse
Hent skema til GSK kurser 2018-2019, der kan udfyldes elektronisk, før det udprintes


Hent skema til GIF kurser 2018-2019 til udprintning og udfyldelse
Hent skema til GIF kurser 2018-2019, der kan udfyldes elektronisk, før det udprintes


Bemærk: Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang. Der kan ske ændringer i løbet af året. Hold øje med skolernes hjemmesider.

Tilmeldingsfrist:
5. juli for Sommerkurser
15. august for kursusstart efterår
1. december for kursusstart forår
På kurser, der starter på andre tidspunkter, se skolernes hjemmesider.

Husk: Optagelse i god tid gør det lettere at opfylde netop dine ønsker om tidspunkt m.m.

Optagelsesskemaerne er alle i Pdf-filformatet, der kan læses af programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan hentes gratis på adressen: http://get.adobe.com/dk/readerKontakt

Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby
tlf. 9817 2833, fax 9817 2907, www.nghf.dk/gs

Aarhus Hf og VUC Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
tlf. 8732 2500, fax 8732 2598, www.aarhushfogvuc.dk/gs

Odense Katedralskole Jernbanegade 34, 5000 Odense C
tlf. 6612 2240, fax 6612 2991, www.odensekatedralskole.dk/gs

KVUC Sankt Petri Passage 1, 1165 København K
tlf. 8232 6690, fax 8232 6701, www.kvuc.dk

Niels Brock Nørre Voldgade 34, 1358 København K
tlf. 3341 9100, fax 3341 9134,
www.brock.dk/gs

Spørg en e-vejleder www.evejledning.dk

Regionale Studievalgscentre www.studievalg.dk

UVM - undervisningsministeriet www.uvm.dk

UddannelsesGuiden www.ug.dk

SU www.su.dk

Kontakt webmasterFAQ

Ofte stillede spørgsmål eller FAQ (Frequently Asked Questions)

 1. Kan jeg søge GSK?
  Ja, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med 1 fag på c-niveau – eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

 2. Hvad kan jeg bruge GSK til?
  Du kan kun bruge GSK til supplering i ét eller flere fag på bestemte niveauer, som du mangler for at komme ind på en konkret videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

 3. Hvordan tilmelder jeg mig GSK?
  Du ansøger om optagelse ved at gå ind på den enkelte koordinators hjemmeside:


  eller du kan ansøge ved at udfylde, printe og underskrive ansøgningsskemaet fra www.gsdanmark.dk. Ansøgningsskemaet sender du sammen med kopi af dit eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen til én af de 5 koordinatorer, afhængigt af hvor i landet du ønsker at supplere. Adresserne står på side 3 i ansøgningsskemaet.

  HUSK, Vi kan ikke tilmelde dig GSK, før vi har en ansøgning fra dig.

 4. Kan man søge om optagelse på GSK, inden man har sit eksamensbevis?
  Ja, hvis den gymnasiale ungdomsuddannelse endnu ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, bliver man betinget optaget og skal eftersende en kopi af eksamensbeviset straks efter eksamen.

 5. Hvornår er der ansøgningsfrist?
  For sommerhold er ansøgningsfristen 5. juli.
  For efterårshold er ansøgningsfristen den 15. august.
  For forårshold er ansøgningsfristen den 1. december.

  Send din ansøgning i god tid inden fristen. Optagelse i god tid gør det lettere at opfylde netop dine ønsker om tidspunkt m.m.

 6. Skal jeg betale for GSK?
  Undervisningen er gratis, hvis man begynder senest den 1. oktober 2 år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag. Du vil modtage oplysning om betaling fra den skole, du er optaget på.

 7. Skal jeg møde til undervisning?
  Ja, der er mødepligt på GSK-hold. Dit fravær registreres løbende og kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse.

 8. Hvorfor kan jeg fx ikke få GSK-spansk, når jeg vil læse medicin?
  Spansk er ikke et specifikt adgangskrav på medicinstudiet.

 9. Kan jeg følge samme fag på samme niveau på GSK igen?
  Nej, heller ikke selvom du dumper faget. Dog kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse til at du på ny følger det samme fag på det samme niveau. Du skal derfor huske at afmelde dig kurset inden kursusstart, da det ellers tæller som et forsøg.

 10. Hvor længe varer GS-kurserne?
  Kurserne er altid tilrettelagt i koncentrerede forløb, som varer fra ca. 3-12 uger.

 11. Skal man betale for bøgerne?
  Bøgerne lånes, men man skal selv skaffe ordbøger og lommeregner.

 12. Hvor mange fag kan jeg supplere på sommerkurserne?
  Du kan kun supplere i ét af de fag, der bliver udbudt på koordinatorernes hjemmesider.

 13. Kan jeg tilmelde mig et sommerkursus på GSK mellem 2. g og 3. g?
  Nej. Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen.

 14. Kan jeg komme på lige det hold, jeg ønsker?
  Du kan ønske, at suppleringen tilpasses evt. arbejde, anden undervisning, børnepasning o.a., men der er ingen garanti for, at dine ønsker kan blive opfyldt. Det er heller ikke alle fag, der planlægges som fx aftenundervisning. Hvis der er for få ansøgere til et GSK-hold dér, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted.

 15. Hvor mange timer skal man have for at få SU til gymnasial supplering?
  Man skal have minimum 16 timer om ugen og forløbet må maksimalt strække sig over 12 uger.

 16. Kan man få SU til karakterforbedring?
  Ja. Man kan ansøge om SU til at karakterforbedre, hvis man har dumpet faget på sin ungdomsuddannelse eller hvis man har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

 17. Hvornår får jeg besked om, at jeg er optaget?
  Du vil modtage svar vedrørende optagelse, undervisning og starttidspunkt senest en uge før kursusstart. Du modtager besked fra den skole, du bliver optaget på.

 18. Kan jeg søge befordring til GSK?
  Ja, du kan søge ungdomskort på www.ungdomskort.dk, såfremt du er SU-berettiget.