GSK - supplering i enkelte fag

GSK

GSK er for dig, der skal supplere en gymna-
sial uddannelse med et - eller flere fag på
et højere niveau for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelseGIF

GIF er for dig, som er flygtning eller ind-
vandrer med mindst 12 års skolegang og
som ønsker at sidestille en ikke-adgangs-
givende gymnasial eksamen, du har aflagt
i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen  COOKIEPOLITIK

GSK er supplering i enkelte fag og kan indeholde fag fra de fire gymnasiale uddannelser inklusive fag fra valgfagsbekendtgørelsen. Kurserne kan være tilrettelagt som halvårs- og helårsforløb eller som komprimerede forløb i løbet af året - fx sommerkurser. Der er krav om fuld studieaktivitet.

Hvordan bliver jeg optaget
Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.
Du kan optages på et GSK-forløb, hvis du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau, der er krævet, for at du kan søge ind på en bestemt videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GSK-hold, der hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted fortrinsvis i regionen.

Du kan få SU til supplering i følgende fagrække:
Arabisk A
Biologi A, B og C
Dansk A
Engelsk A, B og C
Erhvervsøkonomi C
Fransk A, B og C
Fysik A og B
Græsk A
Historie A og B
Idræt B
International økonomi B
Italiensk A, B og C

Japansk A og B
Kemi A, B og C
Kinesisk A og B
Latin A
Matematik A, B og C
Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
Russisk A og B
Samfundsfag B og C
Samtidshistorie B
Spansk A, B og C
Tysk A og B
Virksomhedsøkonomi B